... می خندیم

ما که هـر روز به پایان جهـــان می خندیم

پی هـر حـــادثه، پرواز کنــــان می خنــدیم

ما که از هر خطری جان به سلامت بردیم

مثل هر روز چنیــن بر همگـان می خندیم

/ 1 نظر / 13 بازدید